Regulamin strony
§1 - Postanowienia ogólne

1. Właścicielem niniejszego serwisu LSO Database jest Liturgiczna Służba Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.

2. Każdy ma prawo do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wszelkie prawa, nakazy, zakazy oraz możliwe działania administratorów i użytkowników określa niniejszy regulamin. Nie jest dopuszczalne wykraczanie swoimi działaniami poza te, które są określone w niniejszym regulaminie.


§2 - Administracja

1. Administratorami serwisu są wyznaczeni przez moderatora Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej animatorzy lub osoby niezrzeszone.

2. Administratorzy mają prawo do wglądu we wszelkie zapisane działania użytkownika w serwisie. W szczególnych przypadkach mają prawo do edycji oraz usunięcie danych (informacji) zapisanych wcześniej przez użytkownika w serwisie.


§3 - Użytkownik

1. Użytkownikiem jest każdy, kto posługuje się serwisem.

2. Użytkownik ma prawo do wszelkich działań, które odbywać się będą w wyniku interakcji w przeglądarce internetowej.


§4 - Treść

1. Treści umieszczone w serwisie przez użytkowników, programistów lub administratorów w żaden sposób nie mogą: godzić w osoby trzecie; obrażać uczuć religijnych; upolityczniać; dyskryminować.

2. W serwisie zabrania się stosowania wulgaryzmów oraz treści o charakterze: brutalnym; pornograficznym; erotycznym.


§5 - Kary

1. Za niezgodne z przeznaczeniem używanie serwisu, konto użytkownika może zostać skasowane lub możliwość zalogowania się na nie może zostać ograniczona czasowo.

2. Za umieszczanie w serwisie treści niezgodnych z niniejszym regulaminem ($4), logowanie na konto użytkownika może zostać wstrzymane na okres od 3 do 30 dni.


§6 - Prywatność oraz przetwanie danych osobowych

1. Administratorem wszystkich danych osobowych jest Liturgiczna Służba Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.

2. Aby móc w pełni korzystać z serwisu LSO Database oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom prawie każda aktywność w serwisie jest zapisywana na czas nieokreślony (w szczególności próby rejestracji, logowania, wylogowania, zmiany danych osobowych).

3. System gromadzi oraz przetwarza dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres mailowy, pesel, adres zamieszkania, hasło, adresy IP, informacje o przeglądarce.

4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swojego konta.

5. Wszelkie hasła do kont są zabezpieczane. Stosowane są zaawansowane metody jego nieodwracalnego szyfrowania.


§7 - Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

2. O wszelkich zmianach zarejestrowany użytkownik strony zostanie poinformowany zaraz po zalogowaniu.

3. Regulamin jest także publicznie dostępny dla wszystkich użytkowników.

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy odpowiedniej Ustawy.


Regulamin wchodzi w życie z dn. 08.12.2018 r.