Regulamin strony§1 - Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz głównym administratorem niniejszej strony oraz systemu LSO DataBase jest Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji rzeszowskiej reprezentowane przez diecezjalnego duszpasterza LSO księdza Tomasza Blicharza z siedzibą w Zaczerniu 732b, 36-062 Zaczernie.

2. Do korzystania ze strony oraz systemu zgodnie z jego przeznaczeniem ma prawo każdy człowiek, bez względu na narodowość, płeć czy wyznanie.

3. Wszelkie prawa, nakazy, zakazy oraz możliwe działania administratorów i użytkowników określa niniejszy regulamin. Nie jest dopuszczalne wykraczanie swoimi działaniami poza te, które są określone w niniejszym regulaminie.


§2 - Administratorzy i programiści

1. Administratorami oraz programistami tego systemu są wyznaczeni przez głównego administratora animatorzy i pozostałe osoby.

2. Lista administratorów znajduje się na stronie kontaktowej niniejszego systemu.

2. Administratorzy oraz programiści mają prawo do wglądu we wszelkie zapisane działania użytkownika w serwisie. W szczególnych przypadkach mają prawo do edycji oraz usunięcie danych (informacji) zapisanych wcześniej przez użytkownika w systemie.


§3 - Użytkownik

1. Użytkownikiem jest każdy, kto posługuje się systemem.

2. Użytkownik ma prawo do wszelkich działań, które odbywać się będą w wyniku interakcji w przeglądarce internetowej.


§4 - Treść

1. Treści umieszczone w systemie przez użytkowników, programistów lub administratorów w żaden sposób nie mogą: godzić w osoby trzecie; obrażać uczuć religijnych; upolityczniać; dyskryminować.

2. W systemie zabrania się stosowania wulgaryzmów oraz treści o charakterze: brutalnym; pornograficznym; erotycznym.


§5 - Kary

1. Za niezgodne z przeznaczeniem używanie systemu, konto użytkownika może zostać zawieszone lub możliwość zalogowania się na nie może zostać ograniczona czasowo.

2. Za umieszczanie w systemie treści niezgodnych z niniejszym regulaminem ($4), możliwość logowania na konto użytkownika może zostać wstrzymana.


§6 - Prywatność oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji rzeszowskiej reprezentowane przez diecezjalnego duszpasterza LSO księdza Tomasza Blicharza z siedzibą w Zaczerniu 732b, 36-062 Zaczernie.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: e-mail: toma536@wp.pl tel. +48607821650

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań wynikających z prawidłowej organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży tj zadań : dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby uprawnione, organizator wypoczynku, opiekunowie wypoczynku, organ nadzorujący , kuratorium oświaty.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.


§7 - Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

2. O wszelkich zmianach zarejestrowany użytkownik strony zostanie poinformowany zaraz po zalogowaniu.

3. Regulamin jest publicznie dostępny dla wszystkich użytkowników.

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy odpowiedniej Ustawy.


Regulamin wchodzi w życie z dn. 23.04.2019 r.